Kindcentrumraad

Inleiding
 
Wij werken met een Kindcentrumraad. Hierin zitten namens school ouders en leerkrachten van de medezeggenschapsraad. En vanuit de opvang ouders van de LOC (Lokale oudercommissie) en PM'ers namens het personeel. Het bevoegd gezag van ons kindcentrum is Stichting GOO.
 
Binnen de KCR hebben leden met betrekking tot het voorgenomen beleid van het bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap voor Scholen, de WMS. De leden geven instemming of advies ten aanzien van beleid en hebben een controlerende functie. Overheidsbeleid en ontwikkelingen in het onderwijs maken dat er regelmatig beleidswijzigingen plaatsvinden.

Vanuit de gedachtegang, maar ook rekening houdend met doorlopende leerlijnen en een aanbod voor kinderen vanaf 0 tot en met 13 jaar heeft de KCR van Kindcentrum Octopus met elkaar afgesproken om op een aantal fronten gezamenlijk te vergaderen over diverse vraagstukken en actuele thema's, die het gehele kindcentrum aan gaan. De KCR houdt 6 vergaderingen per jaar, rekening houdend met de vergaderingen en onderwerpen van de GOO Raad.

Doelstelling

De doelstelling van de KCR is dat we de belangen van de kinderen, personeel én ouders waarborgen in een prettige en veilige (kindcentrum)omgeving.

De KCR heeft de volgende rechten:
  • Informatierecht --> Het schoolbestuur moet de KCR tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht --> Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de KCR. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
  • Instemmingsrecht --> Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de KCR nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het reglement of goedkeuring van de jaarlijkse begroting.
De rechten van de KCR (en GOO Raad) aangaande beleidszaken zijn wettelijk vastgesteld.

KCR Kindcentrum Octopus telt 10 leden.
 
Wat is de Goo Raad?

Basisschool Octopus is onderdeel van Stichting GOO. Stichting GOO heeft als overkoepelde stichting van 13 scholen in Gemert e.o. een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GOO Raad) voor zaken die ALLE scholen aan gaan. Ook de GOO Raad heeft op diverse terreinen informatie-, advies- en instemmingsrecht.